2 HOLD_ON 

DE JUISTE MENSEN, OP DE JUISTE PLAATS


Als psychosociaal therapeut begeleid ik cliënten die een traumatische gebeurtenis hebben gehad. Dit wordt een trauma of traumatische ervaring genoemd.


Een trauma kan ontstaan door een eenmalige gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een treinongeluk, verkrachting, ernstige ziekte, sterfgeval of beroving.


Het kan ook gaan om langdurige of herhaaldelijk terugkerende gebeurtenissen, zoals bij mensen die als kind door hun ouders zijn verwaarloosd, bij seksueel misbruik of geweld binnen een huwelijk.


Niet alleen het slachtoffer, maar ook omstanders in de primaire leefsituatie (partner, kinderen, ouders, ander familieleden) kunnen getraumatiseerd raken.


Als therapeut bewaak ik mijn professionele grenzen. Als ik signaleer dat het trauma is uitgegroeid naar PTSS, dan koppel ik deze vermoedens (met toestemming van mijn cliënt) door naar de huisarts. Deze schrijft een verwijsbrief, en samen met mijn cliënt wordt gezocht naar een psycholoog.


PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis) is volgens de DSM-V (diagnostisch handboek voor de psychiatrie) het uitgroeien van een trauma naar een stoornis. Een stoornis waarbij mensen:


- de traumatische gebeurtenis telkens opnieuw beleven

- herbeleving die bestaat uit akelige dromen over de gebeurtenis

- zich gedragen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt

- intens psychisch lijden bij blootstelling aan gebeurtenissen die lijken op (een aspect van) de traumatische gebeurtenis

- lichamelijk reageren als zij blootstaan aan prikkels die herinneringen oproepen aan de traumatische gebeurtenis (angstzweet, hartkloppingen, aanspannen van spieren, benauwdheid, enz)


Een psycholoog behandelt PTSS vaak met Cognitieve gedragstherapie of EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Een psychiater ondersteunt de therapie door medicatie voor te schrijven.


Cognitieve gedragstherapie is een therapie waarbij wordt geprobeerd om de (tot dan toe grotendeels automatische) manieren van informatieselectie en interpretatie bewust te laten worden en deze te beïnvloeden door kritisch reflectie en toetsing aan werkelijkheid.


EMDR is een therapie die is gericht op cognitieve herinterpretatie, het geven van een positievere betekenis aan onprettige herinneringen en het opheffen van lichamelijke spanning.


Bij EMDR wordt (kort uitgelegd) gesleuteld aan je werkgeheugen en je langetermijngeheugen. In onkundige handen kan deze vorm van therapie schadelijk zijn!!


PTSS hoort dus behandelt te worden door een psycholoog, en soms wordt er ook een psychiater bij betrokken om de therapie te ondersteunen met medicatie.

Volkskrant: wildgroei aan 'therapeuten' die EMDR toepassen en de gevaren daarvan 08-10-2020

0