Over 2 Hold on

Werkwijze

Kennismakingsgesprek: We maken kennis met elkaar. U kunt tijdens dit gesprek vaststellen of het vertrouwd voelt. Kennismaking duurt meestal 15 a 20 minuten en is gratis. U krijgt een intakeformulier mee die u thuis kunt invullen en weer meeneemt bij het intakegesprek. In dit formulier staan een aantal vragen waarvan de antwoorden mij informatie geven over uw persoonlijke situatie.

Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek nemen we het intakeformulier door. Door het formulier beiden (u en ik) sluiten we een overeenkomst af voor de begeleiding. Ook geeft u door te tekenen aan dat u akkoord gaat met de in mijn praktijk geldende algemene voorwaarden zoals vermeld staan in dit document. Verder vertelt u in het intakegesprek wat uw zorgvraag is:

  • Wat heeft u voor problemen
  • Wat zijn uw klachten
  • Wat voor wensen heeft u
  • Wat zijn uw doelen

Bij afsluiting van het intakegesprek worden er 4 vervolgafspraken gemaakt.

Begeleidingstraject: Als Psychosociaal Therapeut ben ik erop gericht dat een behandeling voor ieder persoonlijk het meest effectief en bevredigend is. Hiervoor maak ik gebruik van verschillende therapiemethodes. U werkt samen met mij aan het door u geformuleerde doel (bij intakegesprek).

Evaluatieconsult: Na het 4e consult volgt een evaluatieconsult. Tijdens dit consult maken we samen de balans op. Is het nodig een vervolgtraject te volgen? Dan maken we vervolgafspraken. Of heeft u uw doelen behaald?

Afsluitend consult: Dit is een afsluitend gesprek, waarin we samen terugkijken op het begeleidingsproces.

Het begeleidingsproces is een interactie de zorgvrager en de zorgverlener. Ieder heeft daarin zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen. Ik neem mijn verantwoording als professioneel therapeut, en zal mijn uiterste best doen samen met u uw doel(en) te behalen.

U BENT TE ALLEN TIJDE VRIJ DE BEGELEIDING TE STOPPEN!

Beroepscode

Ik ben als therapeut aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging van Counselors (ABvC). Mijn licentienummer is 118241. Als register counselor ben ik gebonden aan de richtlijnen van de beroeps- en ethische code van de ABvC. Het gaat dan om regels en richtlijnen met betrekking tot zaken als verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid, belangenverstrengeling en competenties. Voor meer informatie kunt u kijken op www.abvc.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als geregistreerd therapeut hanteer ik de vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Dossier

Tijdens het begeleidingstraject wordt er een dossier aangelegd waarin uw persoonlijke gegevens staan vermeld, maar ook aantekeningen over de consulten en de voortgang van de begeleiding. Als een traject is afgerond blijft het dossier 15 jaar bewaard (zoals wettelijk is voorgeschreven).

U heeft ten alle tijden het recht uw eigen dossier in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak met mij maken.

Geheimhoudingsplicht

Als Register therapeut ben ik gehouden aan geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ik geen herkenbare gegevens over u mag verstrekken zonder uw toestemming. Als ik het nodig acht uw huisarts of een andere verwijzer/behandelaar te informeren of te raadplegen, dan dient u mij daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Uw dossier zal nooit zonder uw toestemming worden gedeeld aan derden.

Meer informatie over het privacy reglement.

Aansprakelijkheid

U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat er tijdens de consulten gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de begeleiding en alle keuzes die u maakt, al dan niet onder invloed van de therapie.

De aansprakelijkheid van 2 HOLD_ON in de persoon van Petra Brienissen – Verwoert van tijdens het begeleidingstraject gemaakt beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag, tenzij er sprake is van grove schuld, nalatigheid of opzet van 2 HOLD_ON. Hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de ABvC, lidmaatschapsnummer: 118241

Klachten

Als zorgverlener hecht ik er aan om kwalitatieve goede zorg te verlenen. Ik neem uw hulpvraag altijd serieus en ik zet me in om u zo goed mogelijk te helpen. Als RegisterCounselor ben ik gehouden aan de Wkggz (Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg). Daarnaast dien ik mij te blijven scholen en deel te nemen aan intercollegiale intervisiebijeenkomsten en supervisie.

Toch is het mogelijk dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval hoop ik dat u contact met mij opneemt zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging ABvC, via klachten@abvc.nl. Zij zullen middels onafhankelijke mediation proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Komen we er dan nog steeds niet samen uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG, te bereiken via www.scag.nl of tot de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ, te bereiken via www.tcz.nu. Informatie over de procedure kunt u vinden in de brochure die u tegelijk met het vragenformulier en deze voorwaarden van mij ontvangt.

Betaling

U krijgt na een consult een factuur thuisgestuurd die u binnen de gestelde betalingstermijn aan mij dient te voldoen. Sommige zorgverzekeraars hebben counseling (psychosociale hulpverlening) opgenomen in hun aanvullende pakket, hiervoor kunnen cliënten in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Checkt u hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, ook in het geval van betaling ervan door derden zoals bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar of uw werkgever. Bij in gebreke stelling ontvangt u van mij een eerste en, indien nodig, een tweede herinnering. Is de factuur dan nog niet voldaan zal ik overgaan tot het in gang zetten van een incassoprocedure. Voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang van de sessie worden geannuleerd, bent u het volledige tarief verschuldigd (niet bij ziekte).